Scroll down

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การพัฒนาสังคมและชุมชนให้ก้าวเดินไปในทางที่ดีพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ จำกัด ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญเสมอมา โดยมุ่งเน้นการการสร้างแนวทางปฏิบัติและโครงการที่มีความหลากหลายเพื่อการเสริมสร้างสังคมและชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

ปลูกเพื่อเปลี่ยน
S__3866633
S__78733398
S__3858464
S__3858463
92952
92986
S__78938142
S__70770693
S__70770698
S__70770694
S__70770699
S__78938138
397205
S__78938140
S__78938141
S__78938144
S__78938143

วันที่ 17-30 October 2020 บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูม..

Read more
01.