Scroll down

นโยบายความปลอดภัย

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามลักษณะที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และผู้รับเหมา โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อขจัดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของบริษัทฯให้เกิดความปลอดภัยและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเพื่อให้พนักงาน และผู้รับเหมาเกิดความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ในการทำงานบริษัทฯจะดำเนินการดังต่อไปนี้

นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ จำกัด ตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยตั้งมั่นจะมีการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย

พนักงาน บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ ทุกคนตระหนักถึงการเอาใจใส่เรื่องดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนและผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น บริษัท พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความสนใจในเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยตลอดเวลา