นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

พีพีพี พัฒนา สุวรรณภูมิ มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมลภาวะ ลดของเสียและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลก โดยใช้หลักการ ลดการใช้ การใช้ซ้ำและการรีไซเคิลของเสีย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการะบวนการทำงาน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบ และการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา นอกจากนี้เรายังต้องการให้ผู้รับจ้างของเรานำหลักการและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้อีกด้วย

– ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของประเทศไทยและ กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

– ป้องกัน ควบคุมและแยกขยะอันตรายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– ใช้หลักการ การลด การนำกลับมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิลภายในองค์กร

– ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการะบวนการทำงาน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม